- a | a | a +
Úvod > Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

Most pro o.p.s. - Hlinsko v Čechách

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Poděbradovo náměstí 1, 53901 Hlinsko
tel.: 774412164
email: op@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
Popis služby

Služba je poskytována lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí, hledajícím pomoc a informace při prosazování svých práv a oprávněných zájmů. K cílům služby patří aktivizovat přístup lidí ke zlepšení vlastní sociální situace, poskytnout informace uživatelům vedoucí k řešení nebo předcházení nepříznivé sociální situace, posílit schopnost lidí hájit své oprávněné zájmy, podpořit důstojný život lidí a přispět k chodu veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů. Způsoby poskytování služby: osobně, telefonicky, prostřednictvím Skype, e-mailem.
Poskytovatel:
MOST PRO o.p.s.
Právní forma:
obecně prospěšná společnost

IČO:
67441441
Adresa poskytovatele
17. listopadu 216
53002 Pardubice
tel.: 467771170
email: info@mostlp.eu
web: www.mostlp.eu
Otvírací doba
středa 8:00 - 16:30
čtvrtek 08:00 - 15:00
Služba je placena?

Služba je poskytována bezplatně.