- a | a | a +
Úvod > Oblastní charita Polička

Oblastní charita Polička

Zpět do podrobného hledání
  • Druh sociální služby: § 37 - sociální poradenství
  • Forma poskytování: Ambulantní
  • Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiny s dítětem/dětmi, migranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, etnické menšiny, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro ústavní nebo ochrannou výchovu, pachatelé trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby v krizi, senioři
  • Věková skupina: bez omezení
Adresa zařízení

Vrchlického 185, 57201 Polička
tel.: 461 723 758
email: poradna@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
Popis služby

Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby a nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
Právní forma:
evidovaná právnická osoba

IČO:
49325515
Adresa poskytovatele
Vrchlického 22
57201 Polička
tel.: 461725552
email: charita@policka.cz
web: www.policka.charita.cz
Otvírací doba
Polička:
pondělí: 8:30-12:00, 14:00-16:30
čtvrtek: 8:00-12:00, 13:00-15:00

Litomyšl
úterý: 13:00-16:00
Služba je placena?

služba je bezplatná